கல்வி

”கல்வியில் மார்க் பார்த்து தகுதி, திறமை குறிப்பது பெரிய முட்டாள்தனமும் அயோக்கியத்தனமும் ஆகும். மார்க்கினால் கெட்டிக்காரத்தனம், சோம்பேறித்தனம் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பது மாத்திரம் அல்லாமல், யோக்கியன்அயோக்கியன் என்பதையும், அறிவாளி மடையன் என்பதையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதை கடுகளவு அறிவு உள்ளவனும் ஒப்புக்கொள்வான்!”

– பெரியார், 16.03.1968, விடுதலை

Apex Demo Applications

Dear Friends,

Please find the below useful links to learn apex features.

 

Apex Demo Application

https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=31517:101:108564854241397#

Charts in Apex 4.0:
http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=36648:1:2442029016867205

Lots of Stuff:
http://actionet.homelinux.net/htmldb/f?p=100:86

Mac Menus and Pictures in Interactive Report:
http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=41715:17:2895839940386663::NO:::

ATD’s LOV and Cascading Select Lists:
http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=20297:14:619806134227222

Bunch of Cool Things
http://www.shellprompt.net/pls/apex/f?p=566:3:4460251960050542::NO:::

Google Geocoding:
http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=19903:4:492301969392124::NO

Youtube:
http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=34549:1:2399070490660719

Star Ratings:
http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=654321:205:3238055400500048

Good Javascript and AJAX:
http://htmldb.oracle.com/pls/otn/f?p=11933:65:3207366482212368::NO:RP::

Lots of Random Things:
http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=31517:213:1416973775283260

APEX Library:
http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=33231:40:1175963423550979::NO:::

APEX Learning Library:
http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:1

JQUERY:
http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=987654321:home:0