கேள்வி இங்கே பதில் எங்கே?

வியாபாரத்தில் அதிக லாபம் பார்க்க கூடாது ஆணால் மத்திய அரசும், மாநில அரசும் கூட்டுக்கொள்ளையாக பெட்ரோல் விலையை 50% மேலாக அதிக விலைவைத்து மக்களிடம் விற்கிறது – இது நியாயமா? இது தர்மமா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s