கேள்வி இங்கே பதில் எங்கே?

சாராயம் விற்கும் தமிழக அரசே, மக்களை நல்வழி படுத்துவது எப்போது?

Thanks to Vikatan.com

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s