தினம் ஒரு கேள்வி?

தவறு செய்கிறவர்களை தண்டிக்க அரசு. தமிழக அரசே சாராயம் விற்கும் கேவலத்தை யார் தண்டிப்பது? தமிழனின் நாகரீகம் குறைந்ததிற்க்கு முதல் காரணம் இதுவா?