தினம் ஒரு கேள்வி?

எந்த ஒரு முடிவிற்கு பிறகும் புதிய தொடக்கம் உண்டு, எந்த ஒரு தொடக்கத்திற்க்கும் பிறகும் ஒரு முடிவு உண்டு – இது எவ்வாறு நடைபெருகிறது? – எவர் நடத்துகிறார்?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s