தினம் ஒரு கேள்வி?

எந்த ஒரு முடிவிற்கு பிறகும் புதிய தொடக்கம் உண்டு, எந்த ஒரு தொடக்கத்திற்க்கும் பிறகும் ஒரு முடிவு உண்டு – இது எவ்வாறு நடைபெருகிறது? – எவர் நடத்துகிறார்?