தினம் ஒரு கேள்வி

கடவுள் கொடுப்பதை யாராலும் தடுக்க முடியாது, கடவுள் தடுப்பதை யாராலும் கொடுக்க முடியாது. பிறகு ஏன் கடவுள் அணைத்தையும் அணைவருக்கும் கொடுக்க கூடாது?

One thought on “தினம் ஒரு கேள்வி”

  1. As a Employer , he can’t give more and same salary to everyone. He will have some calculations and procedure for paying the salary. The same applies to God too. He gives only whatever we worth for getting this life based on previous life dr/cr good/bad things balance or previous life wishes to how you want to be? Once we leave this material world he gives everything to everyone and he makes us part of himself. Then no question of more or less. It is apply only this material world.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s