தினம் ஒரு கேள்வி

கடவுள் கொடுப்பதை யாராலும் தடுக்க முடியாது, கடவுள் தடுப்பதை யாராலும் கொடுக்க முடியாது. பிறகு ஏன் கடவுள் அணைத்தையும் அணைவருக்கும் கொடுக்க கூடாது?