தினம் ஒரு கேள்வி?

தீதும் நன்றும் பிறர்தர வரா. பிறகு ஏன் பிறக்கும் குழந்தைக்கு பிரச்சனைகள்?

One thought on “தினம் ஒரு கேள்வி?”

  1. 1) As long as , we have desire to live and enjoy this world then we will birth again and again.else goto step 5
    2) While growing , we do lot mistakes and give troubles to others.
    3) So, according to the super power judgement in some brith we enjoy or suffer in that life.
    4) Some time , immediate after birth we die and go to step 1
    5) live the remaining life peacefully and think god everymoment and safely goto his place, where there is no power cut, no heat, no cold, no issue, no tension, no version issue.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s