தினம் ஒரு கேள்வி?

தீதும் நன்றும் பிறர்தர வரா. பிறகு ஏன் பிறக்கும் குழந்தைக்கு பிரச்சனைகள்?