தினம் ஒரு கேள்வி

வணக்கம், எந்த ஒரு சக்தியையும் அழிக்கவோ ஆக்கவோ முடியாது. நம்மை சிந்திக்கவைக்கும் சக்தி எது?

One thought on “தினம் ஒரு கேள்வி”

  1. We all are part of Gods power. Some time we got boring of God, so God decide to send us to Earth to live our way. So, our will power only makes as to think and act/live in this world. Once our desire over in this material world, we will reunit to Gods power.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s