தினம் ஒரு கேள்வி

வணக்கம், எந்த ஒரு சக்தியையும் அழிக்கவோ ஆக்கவோ முடியாது. நம்மை சிந்திக்கவைக்கும் சக்தி எது?