வெற்றி-தோல்வி

 

நீ பிறந்தது வெற்றி மேல் வெற்றி பெறுவதற்கே; தோல்வியுற அல்ல. அப்படியே உன்னைத் தோல்வி வந்து அணைத்தாலும், அந்தத் தோல்வியும் ஒரு தற்காலிகத் தடையே. உனது தன்னம்பிக்கையே அந்தத் தடைகளைத் தகர்த்தெறியும்.

உன் வாழ்க்கையில் எப்போது தோல்விகள் நிற்கிறதோ, அப்போது வெற்றியும் நின்று விடுகிறது.

ஒரு மனிதன் விழாமலே வாழ்ந்தான் என்பது பெருமையல்லவிழுந்தபோதெல்லாம் எழுந்தான் என்பதுதான் பெருமை!

எந்தத் துறையையும் சார்ந்த, ஒவ்வொரு வெற்றியாளரும், சாதனையாளரும் இந்த வர்த்தைகளில் பொதிந்திருக்கும் மந்திரத்தை அறிந்திருப்பார்கள்: "வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு இடர்பாட்டிலும், மிகப் பெரிய அநுகூலத்திற்கான விதை ஒளிந்திருக்கிறது."

Thanks to W. Clement Stone

TNPSC–EXAM free books–available on web

Dear Friends,

Please share the below with our friends and relatives.
Tamil nadu public service commission recruitment Examination
	- Study books FREE DOWNLOADS from - http://www.tamilgk.com/

Respected sir / Madam

TNPSC - group 1, Group 2, VAO, Group 4

Tamil Gk Audios - MP3 available.

Tamil Gk Books, question and answer paper,
Tnpsc model question and answers, Tnpsc notifications,
Tnpsc important questions,
Tnpsc general knowledge,
Tnpsc current affairs
Tnpsc Exam Study Materials and much more Free Download available.

Visit Our web site - http://www.tamilgk.com/

Inform to Ur friends also. THANK 'U'

Regards,
tamilgk.com
Dindigul, Tamil Nadu.
Email id - kabil@tamilgk.com