புகை அனைவருக்கும் பகை – Chennai Airport

சென்னை Airport முழுவதும் புகை பிடிப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் தனியாக ஒரு SMOKING AREA அங்கே பிடிக்கும் புகையை அனைத்து இடத்திற்க்கும் பரப்புவதற்கு பெரிய FAN வசதி – LCD TV ல் விளம்பரம் Airport Managerக்கு புகார் அனுப்பசொல்லி – There is no common sense for the India Airport Authority – Who has asked them to provide Smoking Area? if someone asks, let them tell it is not available in the airport. கவனிப்பார்களா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s