திருட்டு உலகில் வாழ்வு தேடிடும் குருட்டு உலகமடா, தம்பி புரிந்து தெளிந்து கொள்ளடா…

இதையும் நம்பாத கூட்டம், இவரை தெய்வம் எணும்.
சங்கு எடுத்து ஊதுவதுடன் கண்ணண் வேலை முடிந்தது – இத்துடன் இவர் வேலை முடிந்தது.

One thought on “திருட்டு உலகில் வாழ்வு தேடிடும் குருட்டு உலகமடா, தம்பி புரிந்து தெளிந்து கொள்ளடா…”

  1. dear senthil,yess…this is worst and unacceptable thing in the world..cheating the innocent and ignorant people by the name of god…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s