தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா

நல்லவை மற்றும் தீயவை நமக்கு நாமே உண்டாக்கி கொள்பவையே. நமது எண்ணங்கள் மற்றும் செயல்கள் நல்லவையாகின் நமக்கு நல்ல விளைவுகளே (Results) ஏற்படும். நமது முன்னோர்கள் சொன்னதை நாம் பழக்கப்படுத்தி பார்க்கவேண்டும்.

Wish you all the best. Have a nice day.

2 thoughts on “தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s