தேடுங்கள் கிடைக்கும் – Google learned and tasted the Success

கேளுங்கள் தரப்படும்
தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்
தேடுங்கள் கிடைக்கும் என்றார் – ஏசு
Please keep on searching, i am sure you will get it.

Enjoy the below video with unconditional love. Within short age, he learned the meaning of love and enjoyed the life.